iconographer

(noun)

noun

1. One who creates (religious) icons.