hydromedusa

(noun)

noun

1. The South American snake-necked turtle.