howf

(noun)

noun

1. (obsolete, Scotland) public house, tavern