gaur

(noun)

noun

1. wild ox of mountainous areas of eastern India

Definition categories: animal