forepaw

(noun)

noun

1. front paw; analogous to the human hand

Definition categories: animal, paw