ecofeminist

(noun)

noun

1. One who subscribes to ecofeminism.