domesday

(noun)

noun

1. Obsolete form of doomsday.