diplegia

(noun)

noun

1. paralysis of corresponding parts on both sides of the body

Definition categories: state, palsy, paralysis