deglamorize

(verb)

verb

1. To make less glamorous

- The movie sought to deglamorize the drug trade.