decidua

(noun)

noun

1. the epithelial tissue of the endometrium

Definition categories: body, epithelium