bortz

(noun)

noun

1. Diamond of inferior quality, commonly used for drill tips; abrasive diamond powder; bort.