aplasia

(noun)

noun

1. failure of some tissue or organ to develop

Definition categories: state, dysplasia