alexia

(noun)

noun

1. inability to perceive written words

Definition categories: state, aphasia