albizia

(noun)

noun

1. any of numerous trees of the genus Albizia

Similar word(s): albizzia

Definition categories: plant, tree