aerobat

(noun)

noun

1. One who performs aerobatics.